Voor sportverenigingen

Verenigingsadvies en -ondersteuning

Arnhem telt een groot aantal sportverenigingen. Sportbedrijf Arnhem biedt aan alle Arnhemse Sportverenigingen gerichte advies en ondersteuning. Advies en ondersteuning zijn vooral nodig bij het management van verenigingen. Sportbedrijf Arnhem geeft prioriteit aan de maatschappelijke rol en betrokkenheid van de sportvereniging.

'Verenigingsmonitor 2012'

Op vrijdag 30 november 2012 is het traject ‘Verenigingsmonitor 2012’ gestart'.

In de Arnhemse visie op Sport & Bewegen 2011 heeft de gemeente Arnhem vijf beleidsdoelen vastgesteld.
Een belangrijk onderdeel is de vitaliteit van sportverenigingen en de niet commerciŽle sportaanbieders binnen de gemeente Arnhem. Vitale sportverenigingen/sportaanbieders zijn essentieel in het behalen van de doelstelling, 75% sportdeelname, die de gemeente Arnhem wil realiseren.

Door een intensieve samenwerking met het Mulier Instituut en afgevaardigden van Sportbedrijf Arnhem is de gemeente Arnhem in staat gebleken, de doelen die geformuleerd zijn in de Sportvisie 2011, te vertalen naar een verenigingsmonitor die de vitaliteit kan meten.
De Verenigingsmonitor 2012 is een eerste meting en een vervolg op de lokale verenigingsmonitor die in 2010 is afgenomen.

Door het invullen van de Verenigingsmonitor 2012 krijgen sportverenigingen een goed overzicht over hoe hun vereniging ervoor staat t.o.v. de te realiseren beleidsdoelen uit de Sportvisie 2011. 

De ontwikkeling naar een vitale vereniging wordt gestimuleerd door een subsidiesysteem en andere vormen van praktische en/of professionele steun.
In 'De SPORTVISIE' is het begrip ‘vitale vereniging’ omschreven, gebaseerd op het model van het Mulier Instituut (tevens basis van de verenigingsmonitor die in Arnhem wordt uitgevoerd).

Een vitale vereniging kenmerkt zich door haar hedendaags- en toekomstgericht beleid. De sportvereniging is niet alleen op zichzelf gericht maar heeft oog voor haar directe omgeving en maatschappelijke positie in de stad. Zij creŽert een sport- en activiteitenaanbod dat niet alleen bijdraagt aan de sportiviteit, gezondheid en het welbevinden van de eigen leden maar ook aan de rest van de bevolking in de wijk of stad.

Een vitale vereniging speelt in op de veranderende samenleving, heeft inzicht in wensen van (huidige en toekomstige) leden en koppelt regelmatig terug met de achterban. Vraag en aanbod zijn daardoor te allen tijde in balans.
De vitale vereniging is herkenbaar in buurt, wijk of stad. Zij doet dit door bij te dragen aan evenementen en gemeentebrede activiteiten en door de samenwerking te zoeken met andere maatschappelijke organisaties in de stad, zoals onderwijs- en welzijnsinstellingen.

Het gaat om een groeimodel, waarbij iedere vereniging de mogelijkheid krijgt om, uitgaande van de eigen situatie, stappen te zetten op de ladder van ‘kwetsbaar’ naar ‘vitaal/maatschappelijk betrokken.’

Alle verenigingen die serieuze stappen willen zetten op deze ladder, kunnen in aanmerking komen voor steun (praktisch, advies, middelen). Een vereniging hoeft dus niet al vitaal te zijn om voor steun in aanmerking te komen!

Bronnen:

Gemeente Arnhem (2012). Verenigingsmonitor 2012.


Gemeente Arnhem (2012). Wat is er al gebeurd.